Mức Phạt Mất Hóa Đơn

Những kinh nghiệm THỰC TẾ và dựa vào quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và Thông tư 176/2016/TT-BTC đã được đúc kết và đã nêu rõ từng trường hợp xử lý các vấn đề mất, hỏng hóa đơn. Mục…
Read More...